تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
.com ۱ سال ۲۷۶٫۰۰۰ ۲۷۶٫۰۰۰ ۲۷۶٫۰۰۰
.net ۱ سال ۳۷۷٫۰۰۰ ۳۷۷٫۰۰۰ ۳۷۷٫۰۰۰
.org ۱ سال ۳۴۳٫۰۰۰ ۳۴۳٫۰۰۰ ۳۴۳٫۰۰۰
.co.uk ۱ سال ۲۸۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰
.info ۱ سال ۳۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
.co ۱ سال ۸۶۲٫۰۰۰ ۸۶۲٫۰۰۰ ۸۶۲٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰